SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

PRAVNO OBVESTILO

 

  1. SPLOŠNO

 

Za namen uporabe objavljenega Pravnega obvestila pojem spletna stran pomeni skup podstrani na URL naslovu: https://www.allin-paper.si.

 

S spletno stranjo https://www.allin-paper.si upravlja Tovarna uporabnih in likovnih zamisli, umetniško ustvarjanje, Jur Samec s.p., Kvedrova cesta 12, 1000 Ljubljana, matična št. 8550131000, davčna št. 54079993 (v nadaljevanju: Jur Samec s.p.)

 

To pravno obvestilo določa pravice in obveznosti tako uporabnika kot tudi All in Paper. Prav tako določa način uporabe spletne strani in storitev, ki jih preko spletne strani ponuja All in Paper.

 

S klikom na: »Prebral/a sem in strinjam se s pogoji poslovanja spletne strani«, ki se pojavi in so navedeni ob prvi registraciji uporabnika oz. ob prvem vpisu in odpiranju uporabniškega računa od začetka dneva veljavnosti tega Pravnega obvestila, ter z celotno nadaljnjo uporabo spletne strani, uporabnik soglaša z uporabo določb vsakokratnega Pravnega obvestila.

 

Informacije in gradiva na spletni strani so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine All in Paper ali s pravicami intelektualne lastnine pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v spletno stran. Vse pravice so pridržane.

 

  1. UPORABNIKI

 

Uporabniki spletne strani in storitev, ki jih nudi All in Paper, so zasebni in poslovni uporabniki, ki na spletni strani opravijo registracijo in ustvarijo uporabniški račun.

 

Z izrazom uporabniki se označujejo tako zasebni kot poslovni uporabniki. Za oba tipa uporabnikov veljajo ista pravila objav.

 

Zasebni uporabniki so lahko fizične in pravne osebe, ki spletno stran in storitve, ki jih nudi All in Paper uporabljajo izključno za lastno rabo in ne v smislu opravljanja dejavnosti prodaje paketov oglasov.

 

Poslovni uporabniki so lahko fizične in pravne osebe, ki spletno stran in storitve, ki jih nudi All in Paper, uporabljajo za opravljanje registrirane oz. pridobitne dejavnosti.

 

Fizične ali pravne osebe, ki na spletni strani ne ustvarijo uporabniškega računa in imajo zato na voljo omejen obseg storitev, ki jih nudi All in Paper, se obravnavajo kot obiskovalci spletne strani.

 

  1. OGLASI

 

Na spletni strani All in Paper lahko uporabniki objavijo oglase, ki so namenjeni neposredni prodaji papirjev iz zaloge, ki so izpostavljeni v oglasih in se ponujajo na spletni strani.

 

Preko standardiziranega in vnaprej pripravljenega obrazca, dostopnega na spletni strani All in Paper, uporabniki oddajo svoj oglas, v katerega vnesejo zahtevane podatke. Oglas mora biti v slovenskem jeziku.

 

Oglas, ki ga oddajo fizične in pravne osebe, je objavljen za obdobje 30 dni od dne popolne oddaje oglasa. V kolikor uporabnik objave oglasa predhodno ne prekliče ali objave ne podaljša. Po poteku ali preklicu objave je vsebina oglasa uporabniku na voljo v arhivu za obdobje 365 dni. Po tem obdobju objava iz arhiva ni več možna.

 

Uporabnik jamči za pravilnost, točnost, resničnost in ažurnost posredovanih podatkov. Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno, ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno uporabnik oz. oseba, ki v imenu uporabnika odda oglas v objavo.

 

All in Paper ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, niti podatkov, ki jih vpisujejo uporabniki. Vsak dogovor o nakupu in prodaji objavljenega blaga na spletni strani, je dogovor zgolj med kupcem in ponudnikom, ki blago prodaja, in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, ponudnikom kot prodajalcem ter All in Paper.

 

All in Paper si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred njegovo objavo, zavrnitve objave oglasa, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, ali spremembe rubrike objave oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč, objavljen v neustrezni rubriki, ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva spletne strani. All in Paper si prav tako pridržuje pravico do omejitve števila ali tempa objav, v kolikor so objave v nasprotju s pravnim obvestilom, ali iz katerihkoli drugih razlogov po oceni uredništva.

Tipični splošni primeri nepravilnosti pri objavi oglasa:

*objava vsebinsko neustreznega oglasa

*oglaševanje, ki predstavlja kršitev Zakona o preprečevanju dela na črno

*oglas z vsebino KUPIM, IŠČEM, NAJAMEM (objava takšnega oglasa NI dopustna)

*oglas, ki ni objavljen v slovenskem jeziku

*oglas, ki vsebuje versko ali politično obarvano vsebino, ali prikazuje verske ali politične simbole

*oglas, ki kakorkoli nasprotuje veljavni zakonodaji

Tipični primeri nepravilnosti pri objavi ali vpisu kontaktnih ali uporabniških podatkov:

*objava podatkov o naročniku objave, ki so neresnični, nepravilni, nepopolni, ali kontakt ni dosegljiv

*objava kontaktnih podatkov kjerkoli, razen v polju za vpis kontaktnih podatkov (telefon, email) (npr. v nazivu oglasa, v polju Opomba, v nazivu prodajalca)

 

Tipični primer nepravilne cene:

*oglas z zavajajočo ceno (objavljene cene so brez DDV, ga ne vsebuje DDV)

Ostali primeri spornih objav:

*oglaševanje storitvene dejavnosti (takšno oglaševanje je dovoljeno izključno v obliki bannerjev)

*oglas z zavajajočo navedbo kraja ogleda oz. dobave (npr. papirja NI na zalogi)

*oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo (primer: kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega oglaševalca)

*vsebinsko neprimeren oglas (npr.: oglas za prodajo tiskarskih strojev, strojev za dodelavo pri tisku, izsekovalnih strojev, knjigoveških strojev, raznih strojev za širokoformatni tisk, strojne mehanizacije, prevoznih sredstev, razna orodja, športnih rekvizitov, oblek, oglas za živali, …)

*oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posameznega papirja (primer: oglaševanje splošne prodajne akcije, splošno oglaševanje, več oglasov v enem…)

*oglas, ki v osnovni (prvi) fotografiji predstavlja splošno objavo, in ne posamične ponudbe v oglasu (primer: oglaševanje storitve, splošno oglaševanje spletne trgovine…)

*oglaševanje spornih izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov, kloni, ponaredki…)

*oglas, ki v vsebini ali opombah komentira ponudbe drugih oglasov ali oglaševalcev

*oglas, ki v opisu vsebuje avtomatične preusmeritvene kode

*oglas s ponudbo za papir, kjer ni mogoče opraviti prenosa lastništva (prodaje)

 

Tipični primeri nepravilnosti objav zaradi izbire napačne rubrike ali kategorije objave:

*oglas za HIGIENSKE papirje, objavljen pod kategorijo PISARNIŠKI papirji

*oglasi, ki ne predstavljajo papirja kot končnega polizdelka in izdelka

*oglas z vsebino ODDAM (objava takšnega oglasa je v izogib kršitvam Zakona o preprečevanju dela na črno dopustna IZKLJUČNO registriranim ponudnikom, ob ustrezni oznaki v oglasu)

*oglas, kjer je oglaševana ponudba/prodaja dokumentacije (listine, načrti, razna dovoljenja…)

 

Napotki in pomoč glede uporabe portala, so uporabnikom dostopni na spletni strani v dokumentu »Pogosta vprašanja« na spletni povezavi:

https://www.allin-paper.si/pogosta-vprasanja/.

 

All in Paper si pridržuje pravico, da blokado ali izbris oglasa sporne vsebine zaračuna po veljavnem ceniku, ki je sestavni del tega Pravnega obvestila in je dostopen na spletni povezavi:

Oddaj svoj oglas

 

V primeru da je bila objava zaračunana, oglas pa je bil blokiran ali izbrisan iz objave, uporabnik ni upravičen do povrnitve plačila objave.

 

Uporabnik z oddajo oglasa prevzema kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

 

 

 

 

  1. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Uporaba spletne strani in storitev, ki jih nudi All in Paper je prva dva meseca brezplačna, in sicer v obsegu, ki ga ponuja osnovni paket.

 

V kolikor želi uporabnik objaviti nov oglas, vendar ima v trenutku objave že zakupljen osnovni paket, se vsaka nadaljnja objava zaračuna po veljavnem Ceniku All in Paper, ki je sestavni del tega Pravnega obvestila in je dostopen na spletni povezavi: https://allin-paper.si/oddaj-svoj-oglas/

 

Objavljene cene v ceniku ne vsebujejo DDV. DDVja ne obračunavamo. Lastnik spletne strani All in Paper, Tovarna uporabnih in likovnih zamisli, umetniško ustvarjanje, Jur Samec s.p. ni davčni zavezanec. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

 

Uporaba spletne strani in storitev, ki jih nudi All in Paper, je za poslovne uporabnike plačljiva glede na veljavni cenik, ki je sestavni del tega Pravnega obvestila in je dostopen na spletni povezavi:

Oddaj svoj oglas

 

Pričetek naročniškega razmerja se prične z registracijo poslovnega uporabnika, potrjeno ponudbo in plačilom izbranega paketa v roku 24 ur od opravljene prijave oziroma potrditve plačila. Oglas oziroma paket velja 30 dni, po preteku 30 dni, ga mora uporabnik ponovno potrditi oziroma izvesti naročnino v obliki plačila mesečnega obroka, v kolikor ni med All in Paper in uporabnikom dogovorjeno drugače. Konec naročniškega razmerja: Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki, poslana na e-naslov info@allin-paper.si. Pisna odpoved prične veljati v roku 24 ur od prejema odpovedi. V primeru odpovedi naročnine paketa vračilo denarja ni mogoče.

 

  1. NEDOPUSTNA UPORABA SPLETNE STRANI IN STORITEV

 

Za nedopustno uporabo spletne strani se šteje zlasti:

*poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku

*podvojena registracija istega zasebnega uporabnika

*posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam

*namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja

*uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov

*kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov

*uporaba podatkov, objavljenih na spletni strani, v komercialne namene, v kolikor to ni izrecno dovoljeno na podlagi pisnega dogovora (primer: zloraba email naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa…)

*objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice – ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino

*posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine

*uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja

*uporaba raznih programov, aplikacij tretjih oseb, ali programskih nadgradenj brskalnikov, uporabljenih za dostop do vsebine (podatkov) ali avtomatizirano urejanje vsebine (podatkov) na spletni strani https://www.allin-paper.si (npr. črpanje podatkov v source code obliki, page oz. screen scraping, auto form filler oz. avtomatično izpolnjevanje podatkov ipd…)

*vsaka uporaba, ki nasprotuje namenu za katerega je spletna stran narejena in kot to izhaja iz tega Pravnega obvestila.

 

Uporaba spletne strani v nasprotju s pravili, določenimi v tem Pravnem obvestilu ali na nezakonit način je strogo prepovedana. V primeru dvoma o dopustnosti uporabe spletne strani, se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani All in Paper šteje za nedopustno.

 

  1. AVTORSKE PRAVICE

 

Oglas na spletni strani predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov v oglasu poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred oblikovanjem oglasa pridobijo dodatno vrednost. Uporabnik se strinja, da All in Paper, s trenutkom oblikovanja oglasa, na oglasu pridobi avtorske pravice. Prav tako All in Paper na oglasu ima izključno pravico objave in distribucije vsebine oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije. Uporabnik zagotavlja, da je izključni avtor tekstov in fotografij, ki jih objavi v oglasnem sporočilu in jih neodplačno in izključno za obdobje 12 mesecev prenaša na All in Paper v obsegu, ki le-temu dovoljuje, da jih hrani, obdeluje, predeluje in objavlja na spletni strani na način, ki je razviden iz teh splošnih pogojev in uporablja skladno z nameni oglaševanja na vseh teritorijih. Prav tako uporabnik izrecno in nepreklicno dovoljuje All in Paper, da te pravice v celotnem pridobljenem obsegu prenaša na tretje osebe, ki lahko te oglase reproducirajo in predstavljajo javnosti na poljubne načine (preko računalnika, tiska…).

 

Spreminjanje informacij, distribuiranje, kopiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja All in Paper, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli namene, razen za lastno nekomercialno rabo.

 

Poslovni uporabniki imajo v času veljavnega naročniškega razmerja z All in Paper pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje njihove oglase, na način prikaza na svoji uradni spletni strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja.

 

Uporabniki se zavezujejo spoštovati avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki varujejo katerikoli element, objavljen na spletni strani.

 

  1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

All in Paper osebne podatke uporabnika zbira in obdeluje na podlagi uporabnikove izrecne privolitve, in sicer za namen nudenja storitev in izpolnjevanja predpogodbenih oziroma pogodbenih obveznosti (npr. objava oglasa, pomoč uporabniku, vzpostavitev kontakta med prodajalcem in kupcem, hranjenje priljubljenih kriterijev iskanj uporabnika, hranjenje priljubljenih oglasov uporabnika, individualiziran prikaz vsebin ali oglasnih sporočil uporabnikom spletne strani itd.), na podlagi svojih zakonitih interesov (npr. delovanje spletne strani, upravljanje in vodenje poslovanja, izboljšava storitev in ponujanje novih storitev ponudnikom, upravljanje odnosa z uporabniki itd.) ali kadar to zahteva zakon (npr. postopki za preprečevanje dela na črno, na zahtevo organov pregona itd.).

 

Uporabniki spletne strani dovoljujejo uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, na način, da ob ustvaritvi uporabniškega računa oz. ob prvem vpisu v uporabniški račun po uveljavitvi tega Pravnega obvestila, to potrdijo s klikom na »Prebral/a sem in strinjam se s pogoji poslovanja spletne strani«. Uporabniki s klikom na »Prebral/a sem in strinjam se s pogoji poslovanja spletne strani« dovoljujejo, da se lahko osebni podatki uporabljajo na način in za namene, kot navedeno v tem Pravnem obvestilu.

 

All in Paper obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika:

ime, priimek oz. uradni naziv, naslov, email naslov, telefonsko številko, IP in datum dostopa do podstrani https://www.allin-paper.si in podatke objavljene v vsebini oglasa.

 

Uporabnik se strinja, da se za potrebe izpolnitve zakonske obveznosti ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

 

All in Paper zbira tudi neosebne podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere podstrani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te podstrani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni podstrani, t.i. “piškotki”. Uporabniki dovoljujejo zbiranje podatkov o uporabi spletne strani s klikom na “Nadaljuj”, ki se jim na spletni strani prikaže ob obvestilu o “piškotkih”. Pojasnilo “O piškotkih” je dostopno na spletni povezavi: https://www.allin-paper.si/piskotki.asp  in pomeni sestavni del tega Pravnega obvestila.

 

All in Paper osebne podatke uporabnikov posreduje pogodbenim partnerjem, ki nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov, pri čemer se zavezuje v tak pogodbeni odnos stopi samo s pogodbenimi partnerji, ki imajo sprejete ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. All in Paper osebnih podatkov ne prenaša izven EU oziroma v mednarodne organizacije, razen v kolikor je to nujno potrebno in v kolikor obstaja sklep o ustreznosti oziroma na podlagi ustreznih pogodbenih klavzul, ki določajo zaščitne ukrepe takšnih prenosov.

 

Osebni podatki uporabnikov se hranijo 12 mesecev od zadnje prijave uporabnika v sistem.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (tj. uporabnik), ima skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico, da zahteva dostop do osebnih podatkov, zahteva izbris ali popravek osebnih podatkov, zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, kadarkoli prekliče svojo privolitev (ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica), pravico do prenosljivosti podatkov, vključno s prenosom osebnih podatkov drugim organizacijam, v strojno berljivi obliki, vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da so bile kršene njegove pravice do zasebnosti ali da je utrpel nezakonito obdelavo svojih osebnih podatkov.

 

Posameznik svoje pravice uresničuje na podstrani https://allin-paper.si, preko rubrike Kontaktni podatki oziroma s pisno zahtevo, ki jo preko elektronske pošte naslovi na: info@allin-paper.si.

 

All in Paper do osebnih podatkov, ki si jih neposredno izmenjajo uporabniki spletne strani (npr. prodajalec in kupec) ne dostopa in zanje ne odgovarja.

 

All in Paper se zavezuje osebne podatke vselej varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti ter skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 

All in Paper ne prevzema nikakršne odgovornosti za zagotavljanje pravilnosti, točnosti, ažurnosti in popolnosti oglasov, objavljenih na spletni strani. Vse informacije, gradiva in podatki na spletni strani so informativne narave.

 

All in Paper ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe All in Paper za vse primere izključena.

 

All in Paper se trudi za optimalno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema odgovornosti za njeno nemoteno uporabo. Uporabniki in obiskovalci uporabljajo in obiskujejo spletno stran na lastno odgovornost. Niti All in Paper, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri njenih nadgradnjah, novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv ter oglasov na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti vsebini oglasov. All in Paper ni odgovoren za morebitne poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, ki bi nastale zaradi uporabe spletne strani.

 

All in Paper ni odgovoren za morebitno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

 

  1. KONČNE DOLOČBE

 

Pravno obvestilo lahko All in Paper kadarkoli spremeni, pri čemer je to za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni vsebini.

 

All in Paper lahko spletno stran spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Uporabnik in obiskovalec z uporabo spletne strani soglašata z njenimi spremembami oz. v nasprotnem primeru prenehata z njeno nadaljnjo uporabo.

 

Pravno obvestilo stopi v veljavo dne 10.02.2020 in velja do preklica oz. sprememb.